"Voda je dar‚ ale čistá voda liek."

Škodliviny vo vode

Ešte stále si myslíte, že vaša voda je v poriadku? Aj voda z verejných vodovodov obsahuje povolené limity škodlivín, ktoré nie sú pre ľudský organizmus vhodné. Nehovoriac o možnosti ďalšieho znečistenia. Rozbor vody by mal byť preto prvým krokom pre každého, komu záleží na vlastnom zdraví.

Najčastejšie zistené nadlimitné organické látky:

 • Organicky viazaný chlór (OCl). Indikačná hodnota: max. 0,005 mg/l - Tieto chemické látky sú početne zastúpené v zoznamoch prioritných škodlivín mikro znečistenia vody. Patria medzi bezprahové škodliviny, teda látky poškodzujúce zdravie v akýchkoľvek dávkach. Jedná sa o karcinogénne, mutagénne látky, ktoré sa do vody pridávajú pri dezinfekcii a v dôsledku chemizácie životného prostredia.
 • Trihalometány (THM). Limit: max. 100 mg/l - Vznikajú nachlórovaním vody obsahujúcu organické zlúčeniny (napr. odumretý rastlinný a biologický materiál). Jedná sa o karcinogénne a mutagénne látky.
 • Trichlórmetán (CHCl3). Limit: max. 30 mg/l - Vzniká pri reakcii chlóru s chloroformom. Vedecké štúdie dokazujú 9% podiel na rakovine močového mechúra a 18% podiel na rakovine hrubého čreva, ktorý spôsobuje konzumácia chlórovanej vody. Je toxický, karcinogénny a mutagénny.
 • Polychlorované bifenyly (PCB). Limit: max. 50 ng/l - Počet chlórovaných bifenylov je viac ako 200. Ide o látky s výrazne karcinogénnymi, mutagénnymi a toxickými účinkami, ktoré sú verejnosti dostatočne známe.
 • Dichlórdifenyltrichloretan (DDT). Limit: max. 0,001 mg/l - Tento pesticíd je najznámejším príkladom neuváženého používania chemických látok v poľnohospodárskej výrobe. Cez potravinový reťazec sa usadzuje v tukových tkanivách človeka a aj napriek tomu, že je od roku 1974 zakázaný, jeho kolobeh pokračuje.
 • Ropné látky (NEL). Limit: max. 0,05 mg/l - Nel je pojem zahŕňajúci rozsiahlu skupinu prevažne nepolárnych uhlovodíkov, pochádzajúcich z ropných látok, minerálnych olejov, motorovej nafty, benzínu.
 • Tenzidy aniontové (PAL-A). Limit: max. 0,2 mg/l - Syntetické, organické, povrchovo aktívne látky sú používané ako zložka pracích a čistiacich prostriedkov, plastifikátorov umelých hmôt a mazív. Do vôd sa dostávajú s priemyselnými spaškami, splaškami z domácností, z práčovní a pod.
 • Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU). Limit: max. 0,04 mg/l - Predstavujú ďalšiu skupinu organických látok. Tieto látky sú dnes súčasťou životného prostredia a vyskytujú sa najmä ako produkty ľudskej činnosti ako : spaľovanie fosílnych palív, prevádzka spaľovacích motorov, prevádzka chemických a metalurgických závodov, splašky z asfaltových vozoviek. Sú to aj výluhy z vnútorných ochranných asfaltových náterov vodárenských potrubí. Pri prekročených limitoch sú v pitnej vode nachádzané najmä fluoranten (Fl), benzo(a)pyren (BaP), benzo(b)fluoranten (BbF) a ďalšie zlúčeniny vyznačujúce sa karcinogenitou a toxicitou.
 • Dusičnany (NO3). Limit: max. 50 mg/l - Hlavný zdroj zvýšeného obsahu dusičnanov je chemizácia poľnohospodárstva. Hlavné nebezpečenstvo vzniká v zažívacom trakte človeka. Je štatisticky dokázaný zvýšený výskyt rakoviny žalúdka, hrubého čreva a močového mechúra v dôsledku NO3 v pitnej vode. U dojčiat spôsobujú anoxiu. Limit v SR je 50mg/l. Pre porovnanie, v USA je tento limit 10mg/l.
 • Ťažké kovy
  • Arzén (As) - Nervový jed kumulatívneho charakteru, podozrivý karcinogén. Hlavný zdroj príjmu: pitná voda. Žiaduca hodnota: neprítomnosť. Arzén sa ukladá v pľúcach, obličkách, v koži, vlasoch, nechtoch.
  • Kadmium (Cd) - Jed kumulatívneho charakteru. Žiaduca hodnota: neprítomnosť. Kadmium sa ukladá v pečeni, kostiach a v nadobličkách.
  • Olovo (Pb) - Jed kumulatívneho charakteru. Žiaduca hodnota: neprítomnosť. Olovo sa ukladá v kostiach, aorte, obličkách pečeni a v mozgu.
  • Ortuť (Hg) - Jed kumulatívneho charakteru s nepriaznivými účinkami na činnosť pohlavných žliaz a ľadvín. Organické formy Hg sú toxickejšie. Žiaduca hodnota: neprítomnosť. Ortuť sa ukladá v štítnej žľaze, obličkách a v mozgovom prívesku.
  • Meď (Cu) - Kov podozrivý z embriotoxických účinkov. Meď sa ukladá v obličkách, pečeni, mozgu, v semenníkoch a srdci.
  • Berílium (Be) - Vo zvýšených hodnotách sa vyskytuje najmä v priemyselných oblastiach SR v dôsledku priemyslového spadu. Vysoké koncentrácie v spodných vodách sú dôsledkom kyslých dažďov. Je podozrivý karcinogén. Berílium sa usadzuje v kostiach, zuboch a v pečeni.
  • Hliník (Al) - Zdroje a príčiny znečistenia sú podobné ako pri Beríliu. Je podozrivý zo vzniku Alzheimerovej choroby. Hliník sa usadzuje v mozgu, obličkách, vlasoch, v pľúcach a kostiach.
  • Chróm (Cr) - Je podozrivý z toxických a karcinogénnych účinkov. Chróm sa ukladá v kostiach, pečeni, svaloch a v mieche.
  • Kyanidy (Cn) - Kyanidy sa používajú v metalurgii pri pokovovaní, do pitných vôd sa dostávajú priemyslovými odpadovými vodami. Patria do skupiny nervových jedov. Majú vplyv na činnosť štítnej žľazy.

Ďalšie látky vyskytujúce sa vo vode :

 • Reakcia vody (pH). Limit: 6,5-9,5. Ide o číselné vyjadrenie kyslosti (0-7) alebo zásaditosti (7-14) vody. Hodnota pH je dôložitou veličinou na posudzovanie kyslosti, alebo zásaditosti vody. Optimálne pH je 6,8 – 9,5. Priveľmi nízka, alebo vysoká hodnota pH môže dráždiť oči, pokožku alebo sliznicu. Voda, ktorá je kyslá spôsobuje zakyslenie organizmu, nepriaznivo pôsobí na tráviaci trakt, najmä na činnosť žalúdka a čriev. Takáto voda spôsobuje prekyslenie celého organizmu, ovplyvňuje vnútorné pH organizmu. Má vplyv na všetky bunky v tele. Telo netoleruje veľké rozdiely v rovnováhe. V skutočnosti látková výmena závisí od vyváženej rovnováhy vo vnútornom prostredí. V chronicky prekyslenom organizme kyslosť rozleptá tkanivá pomaly, aj žily, artérie a kapiláry. Funkcia buniek a orgánov sa postupne narúša a vyvolá nervový impulz. Kyslosť organizmu pôsobí na celý život a vedie k rôznym chorobám, ovplyvňuje srdce, podžalúdkovú žľazu, pečeň, hrubé črevo, spôsobuje cirhózu pečene.
 • Železo (Fe). Limit 0,2 mg/l. Železo je bežnou súčasťou spodných vôd. Nadlimitné množstvá poškodzujú pečeň, slezinu a krvotvorbu. Svojim pôsobením tieto orgány poškodzuje.
 • Mangán (Mn). Limit 0,05 mg/l. Mangán sa často vyskytuje spolu s železom. Ukladá sa v obličkách, pečeni a v pankrease.
 • Rozpustené látky (RL). Limit 1000 mg/l. Jedná sa o celkovú mineralizáciu. Za optimálnu sa považuje koncentrácia okolo 500 mg/l.
 • Chloridy (Cl). Limit: 100 mg/l. Sú bežnou súčasťou prírodných vôd. K nárastu koncentrácie CL prichádza pri vodárenskej úprave. Môžu ukazovať na vyššie fekálne znečistenie vody.
 • Sírany (SO4 2-). Limit: 250 mg/l. Vyššia koncentrácia SO4 2- spolu s horčíkom (Mg) pôsobí na tráviace traktu. Takáto voda "preháňa".
 • Zákal. Limit: 5 ZF (formazinových jednotiek). Je spôsobený časticami organického a anorganického pôvodu, ktoré nie sú schopné usadzovať sa. Takáto vo voda je na pitie hygienicky nevhodná .
 • Tvrdosť. Na jej základe sa stanovuje tvrdosť vody. 0-20 mg/l - mäkká voda, 20-60 mg/l - nízko tvrdá voda, 60-120 mg/l - stredne tvrdá voda, 120-180 mg/l - tvrdá voda, 180 a viac mg/l - veľmi tvrdá (minerálna voda).

Baktérie sledované v pitnej vode :

 • Escherichia coli. Limit: max. 0 KTJ/100ml - (KTJ - kolóniu tvoriaca jednotka.) Patria do heterogénnej skupiny spolu s Citrobakter, Enterobakter a Klebsiela. Vyskytujú sa vo fekáliách človeka a ostatných teplokrvných živočíchov. Vyskytujú sa aj vo vode bohatej na živiny. Majú tendenciu prežívať aj vo vode upravenej chlórovaním a pri poklese chlóru sa pri teplote 35-37C kultivujú.
 • Koliformné baktérie. Limit: max. 0 KTJ/100ml - Sú variantou vyššie uvedenej skupiny, kultivovanou pri 42-45C. Ich výskyt svedčí o čerstvom fekálnom znečistení a účinnosti - neúčinnosti dezinfekcie. ( Grécky kolón- trakčník, najhrubšia časť hrubého čreva. Odtiaľ názov koliformné.)
 • Enterokoky. Limit max. 0 KTJ/100ml - sú tiež fekálne streptokoky považované za spoľahlivý ukazovateľ fekálneho znečistenia (grécky enteron - črevo). Sú tiež indikátorom možného výskytu vírusov, pretože vírusy sú voči chlóru odolné. Na likvidáciu enterokokov sú potrebné vyššie dávky chlóru oproti koliformným baktériám. Kultivujú sa pri 37C. Výskyt enterokokov je dôkazom závažných hygienických nedostatkov.
 • Mezofilné baktérie. Limit: max. 20 KTJ/1ml - Sú mikroorganizmy, ktorých prirodzeným biotopom sú prírodné vody. Kultivujú sa pri 37C.
 • Psychrofilné baktérie. Limit: max. 200 KTJ/1ml - Ďalší druh mikroorganizmov vyskytujúcich sa vo vode, tzv. vodné baktérie. Kultivujú sa pri 20C.
 • Patogénne baktérie. Limit: max. 0 KTJ/100ml - Ich prirodzeným prostredím je krvné a lymfatické riečište človeka a iných teplomilných živočíchov. Z tohoto dôvodu sa v pitnej vode bežne nerozmnožujú a sú citlivé aj na bežnú koncentráciu chlóru. Zo zdravotného hľadiska sú veľmi nebezpečné, môžu spôsobiť závažné ochorenia zažívacieho traktu ako je úplavica a môžu byť príčinou nebezpečných ochorení ako týfus alebo cholera.

V pitnej vode sa teda nesmie objaviť ani jediná baktéria coli, fekálna baktéria, koliformná baktéria, enterokok či patogénna baktéria!